www.sec.edu.pl

 

Канцеларія / Kancelaria  /  Law office

Юридична канцеларія наділяє допомогу громадянам України, Польщі та Європейського Союзу, а також польським підприємцям на території України.

 

Kancelaria prawna udziela pomocy obywatelom Ukrainy w Polsce i Unii Europejskiej oraz polskim przedsiębiorcom na terenie Ukrainy.

 

Law Office assists Ukrainian citizens in Poland and the European Union and Polish entrepreneurs in Ukraine.

Надаємо всяку допомогу українським підприємцям, які мають намір інвестувати в Польщі. За дорученням клієнта підготовуємо юридичний аналіз планованого заходу. Перевіряємо достовірність бізнесового пртнера в Польщі. Забезпечуємо юридичний сервіс як під час виникнення фірми так під час її функціонування, бухгалтерський сервіс, податкову оптималізацію та реалізуємо всі доручені нам завдання в обсязі торговельного права в Польщі.

________________________________________
 

Udzielamy wszelkiej pomocy dla przedsiębiorców z Ukrainy zamierzających zainwestować w Polsce. Na zlecenie klienta przygotowujemy analizę prawną planowanego przedsięwzięcia. Badamy wiarygodność partnera biznesowego w Polsce. Zapewniamy obsługę prawną powstania firmy i jej funkcjonowania, obsługę księgową, optymalizację podatkową oraz wszelkie zlecone nam zadania z zakresu prawa handlowego w Polsce.

______________________________________________

 

We provide all legal assistance to business people from Ukraine intending to invest in Poland. At the customer's request we prepare a legal analysis of the project. We examine the credibility of a business partner in Poland. We help in starting a business,  its functioning, accounting, tax optimization and all other matters connected with commercial law that may arise.

 

 • Заснування товариств та їхня реєстрація
 • Злиття, продаж та перетворення товариств
 • Негоціювання торгових договорів
 • Торгові контракти
 • Ділові відносини між підприємцями
 • Внесення змін у Державний судовий реєстр (KRS)
 • Представництво інтересів клієнта в органах публічної адміністрації кожного рівня, також в податкових органах
 • Захист інтересів клієнта в адміністративному процесі та у провадженнях в адміністративних судах
 • Апеляційні заяви щодо несприятливих рішень адміністративних органів
 • Заяви до адміністративних судів
 • Договір найму, продажу нерухомого майна
 • Оредна, лізинг, співвласність, іпотека, реєстр речових прав на нерухоме майно
 • Укладення договорів на перенесення авторських майнових прав
 • Рекомендації для договорів з обсягу авторських прав
 • Дистрибуційні, операторські та ліцензийні договори
 • Юридичні рекомендації зв’язані з промоцією, маркетингом та рекламою
 • Патенти, торгові марки, промислові зразки
 • Право конкуренції
 • Оформлення договорів та відмова від них
 • Менеджерські контракти
 • Страхове право
 • Відшкодування збитків

 

 • Zakładanie spółek i ich rejestracja.
 • Łączenie, zbywanie i przekształcenia spółek.
 • Negocjowanie umów handlowych.
 • Kontrakty handlowe.
 • Stosunki gospodarcze między przedsiębiorcami.
 • Wprowadzanie zmian do KRS
 • Reprezentowanie interesów klienta przed organami administracji publicznej na każdym szczeblu, w tym także przed organami podatkowymi.
 • Ochrona interesów klienta w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Odwołania od niekorzystnych decyzji organów administracji.
 • Skargi przed sądami administracyjnymi.
 • Umowy najmu, sprzedaży nieruchomości
 • Dzierżawa, leasing, współwłasność, hipoteka, księgi wieczyste
 • Tworzenie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe
 • Opiniowanie umów z zakresu prawa autorskiego
 • Umowy dystrybucyjne, operatorskie i licencyjne
 • Opinie prawne w związku z promocją, marketingiem i reklamą
 • Patenty, znaki towarowe i wzory przemysłowe
 • Prawo konkurencji
 • Tworzenie umów i ich wypowiadanie
 • Kontrakty menedżerskie
 • Prawo ubezpieczeń
 • Odszkodowania

 

 • Company funding and registration.
 • Selling and transforming of companies.
 • Negotiating contracts.
 • Trade contracts.
 • The economic relations between traders.
 • Making changes to company register
 • Representing the interests of the client before public administrations at all levels, including before the tax authorities.
 • Protection of client interests in administrative proceedings and proceedings before the administrative courts.
 • Appeals from adverse decisions of administrative bodies.
 • Complaints against the administrative courts
 • The leases, real estate sales
 • Rent, leasing, ownership, mortgages, land registers
 • Creating transfer agreements
 • Assessment of contracts in copyright law
 • Distribution agreements, operating and licensing
 • Legal opinions in connection with the promotion, marketing and advertising
 • Patents, trademarks and industrial designs
 • Competition Law
 • Creation of contracts and their termination
 • Management contracts
 • Insurance Law
 • Compensations

 

 

 

Twoja wiadomość z formularza została pomyślnie wysłana.

Podałeś następujące dane:

Я зацікавлений в правової допомоги/ Jestem zainteresowany pomocą prawną/ I am intrested in legal assistance

Skoryguj wprowadzone dane w następujących polach:
Podczas przesyłania formularza wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Wskazówka: pola oznaczone * są obowiązkowe.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
Copyright © Krim PL, захищений авторським правом
KRIM PL sp. zo.o. Młynarska 2 97-300 Piotrków Tryb. KRS 0000335408