www.sec.edu.pl

 

Karta Polaka

Karta Polaka to dokument potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku.

Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do narodu polskiego i spełnia następujące warunki:
• wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość
i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
• w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
• wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka polskiego i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

Osoba, która ma Kartę Polaka:
• może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
• może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
• może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
• może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty;
• może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
• może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
• może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

KORZENIE - program mający na celu pomoc w poszukiwaniu dokumentów poświadczających polskie pochodzenie

Historia rodzin w źródłach zaklęta

 

Pochodzenie człowieka i jego historia zawsze stanowiły przedmiot zainteresowania zarówno społecznego jak i indywidualnego. Już w starożytności powstawały księgi rodzaju, a w średniowieczu katalogi władców, możnych feudałów oraz papieży. W tym też okresie zaczęto pisać w skryptoriach klasztornych kroniki, a także tworzyć pierwsze wywody genealogiczne, powiązane z tablicami heraldycznymi lub drzewami przedstawiającymi dzieje szczególnie zasłużonych rodów.

To właśnie porównanie do drzewa, wiąże się z silnymi więzami łączącymi jak splątane konary, losy poszczególnych członków rodzin. Ich dzieje zaś łączą się z zakorzenieniem ich w danej społeczności, religii, miejscowości, kulturze oraz profesji zawodowej.

 

Kilka słów o genealogii

 

Odtwarzaniem dziejów rodów i rodzin zajmuje się jedna z nauk pomocniczych historii jaką jest genealogia, która swój przedmiot badań łączy z dyplomatyką, heraldyką, sfragistyką oraz chronologią i geografią historyczną.

Na podstawie kryteriów prawno-ustrojowych, a także majątkowych, genealogia bada więzy pokrewieństwa pomiędzy pojedynczymi ludźmi, jak i grupami społecznymi, czy też całymi narodami. Ustalając związki pokrewieństwa ludzi należących do różnych klas społecznych, genealogia oddaje także duże usługi przy poznawaniu dziejów danego państwa i narodu.

W ramach prowadzonych badań, zawodowy genealog lub genealog amator, może dzięki zachowanym dokumentom ustalić pochodzenie poszczególnych członków rodziny i łączące ich związki pokrewieństwa. Prowadząc badania głównie źródeł archiwalnych, można między innymi ustalić daty narodzin, ślubów i zgonów naszych przodków. Dzięki zachowanym dokumentom możemy poznać także historię życia i pracy naszych przodków, miejsca ich zamieszkania oraz profesję zawodową, wykształcenie i stan majątkowy.

Podstawę badań genealogicznych stanowią dokumenty, akta, metryki kościelne, dokumenty urzędowe i wojskowe, pomniki nagrobne oraz zapiski o charakterze rodzinnym (diariusze, listy, pamiętniki). Przedmiotem badań nad dziejami rodziny jest także nasza pamięć, w której zachowane są legendy, podania i opowieści o naszych przodkach i ich krewnych.

 

Krótki przewodnik po archiwach

 

Archiwa państwowe są instytucjami powołanymi do: gromadzenia, zabezpieczania, opracowywania i udostępniania szeroko rozumianych materiałów archiwalnych. Obok tych podstawowych zadań, archiwa realizują w toku codziennej pracy również szereg innych, w tym podejmują działania z zakresu edukacji, popularyzacji i digitalizacji zasobu archiwalnego.

Pod pojęciem materiałów archiwalnych rozumieć należy zarówno dokumentację aktową  (świadectwa szkolne, metryki urodzenia itp.), fotografie i albumy, plakaty i afisze oraz wiele innych nośników zapisanych informacji. Dokumenty zgromadzone w zasobach archiwów państwowych stanowią własność państwa, ale służą przede wszystkim obywatelom. Każdy ma prawo do poszukiwania własnej tożsamości i historii w oparciu o zasób archiwalny, który gromadzą archiwa państwowe, kościelne, wojskowe.

Do tego aby sprawnie odnajdywać właściwe dokumenty, poprawnie je identyfikować i odczytywać, potrzebna jest odpowiednia wiedza fachowa. Tą wiedzę posiadają archiwiści, którzy potrafią poruszać się po pomocach archiwalnych i środkach ewidencyjnych. Ta wąska grupa zawodowa potrafi odnaleźć w inwentarzach niczym detektyw właściwy trop, który pozwala zrekonstruować dzieje poszczególnych członków rodziny.

Jednym z nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych w kwerendach genealogicznych są komputerowe bazy danych, takie jak np.: ZoSIA (Zintegrowany System Informacji Archiwalnej); PRADZIAD (księgi metrykalne i stanu cywilnego), ELA (Ewidencja Ludności w Archiwaliach) itd. Dzięki digitalizacji i zastosowaniu nowych narzędzi wyszukiwawczych, użytkownicy zasobu mogą swobodnie poruszać się po zasobie archiwów państwowych, także tym w postaci cyfrowej. Archiwa państwowe służą pomocą w zakresie poszukiwań dokumentów dotyczących przodków, które niezbędne są do różnych spraw o charakterze urzędowym.

Jak pomagamy?

 

Poszukiwanie dokumentów w Polsce, na Ukrainie i w innych krajach to przede wszystkim kwerendy w archiwach państwowych, wojskowych i kościelnych. Dla wielu osób osobiste poszukiwanie informacji o przodkach jest utrudnione z różnych przyczyn, przede wszystkim czasu i odległości. Wyprawa do polskiego archiwum w celu przeprowadzenia kwerendy (kwerenda – poszukiwanie informacji w zasobie archiwum lub biblioteki) jest dla wielu osób z różnych względów niemożliwa. Również w archiwach ukraińskich często trudno się odnaleźć i zlecić prawidłowo przeprowadzoną kwerendę.

 

Nasza firma we współpracy z Fundacją Niedaleko pomaga takim osobom, które poszukują ważnych dla nich dokumentów.

 

Pierwszym krokiem w celu uzyskania pomocy jest wypełnienie odpowiedniego formularza. Na podstawie danych tam zawartych przeprowadzamy analizę możliwości zlecenia kwerendy profesjonalnym archiwistom (oceniamy, czy dane te wystarczą do podjęcia skutecznej próby odnalezienia dokumentów dotyczących przodków). Jeśli dane będą zbyt skąpe lub na ich podstawie nie będzie można ocenić skuteczności poszukiwań, nie będziemy mogli pomóc. Może się również zdarzyć tak, że pomimo dokładnych danych, dokumenty te nie zachowały się do naszych czasów. Jeśli jednak na podstawie przekazanych danych stwierdzimy, że istnieje duże prawdopodobieństwo odnalezienia dokumentów przodków w polskich lub innych archiwach, wtedy możemy podjąć się w imieniu naszego klienta (z jego notarialnym pełnomocnictwem) zlecenia kwerend w stosownych instytucjach. Po wstępnej ocenie wniosku będziemy też mogli podać przybliżone koszty kwerendy (są one odpłatne, w Polsce cena wynosi 60 zł za jedną godzinę poszukiwań) oraz koszty pozyskania uwierzytelnionych dokumentów kopii (lub kopii w innych formach).

 

W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielstwami na Ukrainie lub w Polsce. Formularz w języku polskim można też pobrać poniżej tutaj:

KWESTIONARIUSZ PROGRAMU KORZENIE
16_17_kwest_PL.pdf
Dokument PDF [71.8 KB]
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KWESTIONARIUSZA W JĘZYKU POLSKIM
16_11_karta_KWSTION_opis_w_pl.pdf
Dokument PDF [274.3 KB]
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
Copyright © Krim PL, захищений авторським правом
KRIM PL sp. zo.o. Młynarska 2 97-300 Piotrków Tryb. KRS 0000335408